duminică, 16 noiembrie 2014

Taina fărădelegii și ce reprezintă ea

Vom încerca să lămurim această problemă nu prea-bine înțeleasă de lume(adică deloc,deloc),deși creștinii ortodocși trebuiau să-i dea de cap până acum,prin spusele unor sfinți care au lăsat scris pentru noi,ultimii creștini adevărați-adică ortodocși,această dezlegare.

Vom începe cu Sf.Ioan Gură de Aur primul care a dat explicația corectă a tainei fărădelegii a Sf.Apostol Pavel ,cel care le-a indicat creștinilor când și cum vor începe timpurile cele mai de pe urmă ale lumii :

„Şi acum ce îl opreşte ştiţi, ca să se arate el în timpul său. Că iată taina fără de legei se lucrează, numai cel ce opreşte acum; până se va luă din mijloc; şi atunci se va arătă acel fâră-de-lege, pe care Domnul îl va omorî cu duchul gurei sale, şi-l va pierde cu arătarea venirei sale, a cărui venire este dupre lucrarea satanei" (Cap. 2, 6—9).

Explicatie:
Cu drept cuvânt ar putea întrebă cineva, ce anume este ceea „ce-l opreşte", şi după aceasta să cunoască de ce Pavel vorbeşte atât de întunecat aici? Aşâ dar ce este aceea ce-l opreşte de a se arătâ acum? Unii spun că aici se vorbeşte de charul Duchului, iară alţii zic că e vorba de stăpânirea Romanilor, şi cu aceşti din urmă mă unesc şi eu.... Dacă ar fi spus, câ puţin după aceea, împărăţia Romanilor se va surpa, de'ndată l'ar fi nimicit şi pe el ca primejdios, şi pe toţi creştinii, ca revoltători ai ordinei publice. Şi nu a zis că aceasta se va întâmpla iute, deşi de altfel necontenit aceeaşi spune, însă ce? „Ca să se arate el în timpul său", zice:  „Câ taina fără de legei se lucrează"....„Numai cel ce opreşte acum, până se va luâ din mijloc", adecă, când împărăţia Romanilor se va luâ dela mijloc, atunci va sosi şi acela. Şi cu drept cuvânt zice aceasta, căci pe câtă vreme stăpâneşte frica de împărăţia aceasta, nimeni nu va îndrăzni a se mândri şi a se înălţa atât de mult, dar când împărăţia va lua sfârşit, atunci şi acela, odată eu anarhia(ANARHIA!!!), se va arunca şi se va încerca să răpească şi stăpânirea oaminilor, şi stăpânirea lui Dumnezeu. După cum şi mai 'nainte de aceasta au luat sfârşit şi alte împărăţii, ca de pildă împărăţia Medilor care a fost desfiinţată de Babiloneni, cea a Babilonenilor de Perşi, cea a Perşilor de Macedoneni, cea a Macedonenilor de Romani,tot asa si aceasta va fi desfiinţată de antichrist, iară acela de Christos , căci nu va putea stăpâni de loc.

Deci cu alte cuvinte Sf.Ioan Gură de Aur ne arată că atâta timp cât împărăția romanilor va dăinui antihristul nu poate apărea în lume,deși lucrarea lui se lucra deja.


 Continuăm cu Sf.Ioan Maximovici :


Sfântul Ioan Maximovici
(1896-1966)

Până la venirea lui Antihrist în lume, venirea lui este deja pregătită. „Taina lucrează deja” şi forţele care-i pregătesc apariţia se luptă, în primul rând, împotriva împărăţiei legiuite. Sfântul Apostol Pavel spune că Antihrist nu poate apărea până nu va fi îndepărtat „cel care o împiedică” (II Tesaloniceni 2, 7). Sfântul Ioan Gură de Aur tâlcuieşte că „cea care o împiedică” este stăpânirea legiuită cinstitoare de Dumnezeu.
Această stăpânire (Regalitatea) se luptă cu răul. „Taina” (Lucrarea lui Antihrist) care lucrează în lume nu doreşte aceasta, nu doreşte lupta cu răul prin mijloacele forţei: dimpotrivă, ea doreşte stăpânirea fărădelegii şi când o va obţine, nimic nu va mai împiedica venirea lui Antihrist.În timpul lui Antihrist, Ierusalimul va deveni capitala lumii, care i-a recunoscut stăpânirea.

Întreaga lume i se va supune şi atunci el îşi va descoperi faţa şi ura faţă de Hristos şi de creştinism.(-oare cine urăște creștinismul în zilele noastre atât de mult?Nu se știe oare că aceștia sunt evreii ?!!!)

 Deci Sf.Ioan Maximovici arată mai clar că împarăția cinstitoare de Dumnezeu,adică monarhia ca formă de conducere aprobată de Dumnezeu poporului Israel încă de pe vremea prorocului și judecătorului Samuel care le-a uns primul rege numit de către Dumnezeu însuși,deci monarhia ca instituție insuși era cea care se opunea antihristului și întârzia apariția lui la scena mondială.
Astfel ne putem explica de ce nu a apărut antihristul imediat ce Constantinopolul a căzut la 1453,adică atunci cand împărăția romanilor a căzut definitiv.Acesta a fost deoarece sistemul monarhic nu a pierit ci a continuat până la 1918 când primul război mondial s-a sfârșit și primul val de monarhii a început a cădea în Europa.Al doilea val de monarhii prabușite a urmat imediat la sfârșitul celui de al doilea război mondial. 
După aceasta nimic nu a mai fost la fel ca înainte din cauză că vechea ordine mondială,adică monarhia, căzuse iar noua ordine mondială fusese instaurată în lume. Și după aceasta știm cu toții ce a urmat ,deoarece trăim cu toții vremurile acelea.

Dar vrem să arătăm, la sfârșit, că a mai fost un sfânt înaintea Sf.Ioan Maximovici care a spus la fel despre taina fărădelegii și a întărit faptul că nu împărăția romanilor a fost cea care a împiedicat apariția antihristului ci insuși monarhia în genere s-a împotrivit apariției antihristului :

Sf.Teofan Zăvorâtul 1815-1891

Vechii exegeţi ai Sfintei Scripturi socoteau, printre alte­le, şi Imperiul Roman ca fiind puterea ce îl opreşte pe-An­tihrist: întrucât Imperiul Roman încă exista, interpretau ast­fel pasajul întemeindu-se pe prorocia lui Daniil. În vremea noastră nu putem fi de acord cu o asemenea idee decât în sensul în care Imperiul Roman reprezintă puterea imperială în general. Deţinând puterea de a ţine în frâu mişcările po­pulare, puterea imperială care a adoptat principiile creştine nu va îngădui poporului să se abată de la ele. Iar întrucât lucrarea de căpetenie a lui Antihrist va fi să-i depărteze pe toţi de Hristos, el nu se va arăta cât timp va fi în putere stă­pânirea împărătească. Aceasta nu-i lasă spaţiu de acţiune şi îl împiedică să lucreze în duhul care îi este propriu. Toc­mai aceasta este puterea care îl opreşte pe Antihrist. Iar când puterea împărătească şi poporul vor introduce peste tot autonomie - republici, democraţie, comunism - Anti­hristului i se va deschide spaţiu de acţiune. După cum ne arată experienţa revoluţiilor franceze din veacul trecut şi din veacul nostru, pentru Satana nu va fi greu să pregăteas­că glasuri în favoarea lepădării de Hristos. Nu va avea cine să spună cu autoritate: „Veto”, iar smerita mărturisire a credinţei nici nu va fi ascultată. Tocmai când se vor intro­duce peste tot asemenea rânduieli, care favorizează tendin­ţele antihristice, se va arăta şi Antihrist. Iar până atunci va aştepta, va fi oprit. Aceasta este ideea la care ne conduc cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, care la vremea sa vedea stăpânirea împărătească întruchipată în statul roman.


„Când va înceta să mai fiinţeze împărăţia romanilor (adică stăpânirea împărătească)”, spune el, „atunci va veni Anti­hristul - iar până atunci, cât timp el va avea să se teamă de această împărăţie (adică de stăpânirea împărătească), ni­meni nu i se va supune cu uşurinţă. Dar după ce stăpânirea aceasta va fi surpată şi se va înstăpâni lipsa de stăpânire (anarhia), Antihristul va tinde să răpească şi stăpânirea dumnezeiască, şi pe cea omenească”.-iar aceștia doi pot fi și cei doi martori,fii unși care stau în fața lui Dumnezeu a tot pământul.


 Ar mai fi de spus și despre apostazie că aceasta indica direct pe antihrist în momentul dezvăluirii lui înaintea întregii lumi în clipa intrării pe scena mondială și ar trebui arătat și că acest fapt este deja împlinit.


,,Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,,

Tot Sf.Teofan Zăvorâtul ne arata că:

 Despre care „lepădare de credinţă” vorbeşte sfântul Apostol, prevenindu-i, în persoana tesalonicenilor, pe toţi credincioşii? Toţi exegeţii din vechime cred că spusa le­pădare de credinţă este aici în loc de cel ce s-a lepădat de credinţă, adică însuşi antihrist.Deci lepădarea de credință,adică cel lepădat de credință,apostatul este antihristul.
În loc de lepădare de credință putem citi direct antihrist,adică :

,,Să nu vă amăgească nimeni, cu nici un chip; căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni antihristul şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării,, 

La aceasta ar trebui să ne gândim, cine a fost primul care s-a lepadat de credința în Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu? Sau poate întrebarea nu este lămuritoare decât dacă ne întrebăm care au fost primii cei care l-au respins pe Hristos și nu numai că nu au crezut în El ci chiar l-au și crucificat?Oare nu evreii? 

Partea proastă mai departe este că ,totuși, antihristul reprezintă la rândul lui o personificare. S-a considerat ca la Ioan 5,43 ,,Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi . ,, Iisus s-a referit direct la o persoană.Dar expresia ,,dacă va veni altul în numele său,, nu se referă neapărat la cineva ca o persoană ci poate fi aplicată și unei personificări, ceea ce vom arăta imediat.Iar în afară de aceasta ar mai fi și faptul că Iisus venind în numele Tatălui a propovăduit pocăința și Împărația Cerurilor iar cel care va veni, deci, în numele său, netrimis de nimeni nu poate propovădui decât împărația omeneasca cea păcătoasă și  împotrivitoare lui Dumnezeu.Adică Babilonul modern.
Nu uitați ce sperau evreii de demult și chiar și apostolii până să devină apostoli ,până să vină Duhul Sfânt să-i învețe tot :
Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei aşeza Tu, la loc, împărăţia lui Israel?-Faptele Apostolilor 1,6.

 Revenim.
În Ieșirea 4,22-23 Dumnezeu îi zice lui Moise :


,,Dar tu să zici lui Faraon: Aşa zice Domnul Dumnezeul Evreilor: Israel este fiul Meu, întâi-născutul Meu.Îţi zic dar: Lasă pe fiul Meu să Mi se închine; iar de nu-l vei lăsa, iată, îţi voi ucide pe fiul tău cel întâi-născut".

 De aici vedem cum Dumnezeu consideră tot poporul evreilor ca fiind ca un singur om,primul fiu-întâiul născut.

 Mai putem vedea acest lucru și la Facerea 25,23-24 :

 ,,Domnul însă i-a zis: "În pântecele tău sunt două neamuri şi două popoare se vor ridica din pântecele tău; un popor va ajunge mai puternic decât celălalt şi cel mai mare va sluji celui mai mic!".Şi i-a venit Rebecăi vremea să nască şi iată erau în pântecele ei doi gemeni."

Și aici un personaj,un om,reprezintă un popor întreg.
Ar mai fi și la Judecători 6,12-16 :

 Şi i s-a arătat îngerul Domnului şi i-a zis: "Domnul este cu tine, voinicule!".Iar Ghedeon i-a zis: "Domnul meu, dacă Domnul e cu noi, pentru ce ne-au ajuns pe noi toate necazurile acestea? Şi unde sunt oare toate minunile Lui de care ne-au istorisit nouă părinţii noştri când ne spuneau: Din Egipt ne-a scos pe noi Domnul. Acum însă ne-a părăsit Domnul şi ne-a dat în mâinile Madianiţilor".Şi căutând Domnul spre el, a zis: "Mergi cu această putere a ta şi izbăveşte pe Israel din mâinile Madianiţilor. Iată, Eu te trimit!"Atunci Ghedeon a zis: "Doamne, cum să izbăvesc eu pe Israel? Iată neamul meu este cel mai sărac din seminţia lui Manase, iar eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu". Domnul însă i-a zis:"Eu voi fi cu tine şi tu vei bate pe Madianiţi, ca pe un singur om".

 Și or mai fi și altele dar ideea de bază sper că a fost înțeleasă.

 Deci Sf.Apostol Pavel nu a spus doar omul nelegiurii,al păcatului ci a adăugat în plus încă un semn distinct: fiul nelegiuirii,al pieirii.Ori această adăugire indică mult mai clar că nu este vorba doar de un singur om,după cum am văzut mai sus.Ci Apostolul s-a referit la o personificare.
Ar mai fi faptul că timpul primit de antihrist în lupta finală contra creștinismului și a lui Dumnezeu ar fi destul de limitat .Problema ar fi cât timp și de când începe el a curge.
Redăm din Comentariile la Isaia câteva fragmente :


Spune celui ce domneşte în Tir… [Iezechiel 28]
Un cuvânt profetic este destinat şi regelui din Tir. Aici, prorocul vorbeşte atât pentru cei din vremea sa, cât şi pentru viitor. Descrierea se potriveşte sub câteva aspecte atât lui Antihrist, cât şi Satanei. In al său Tratat despre Hristos şi Antihrist, Sfântul Hipolit (cca 170-cca 236) exprimă convingerea că prorocul se referă aici la acel tiran, aspru judecător, fiu al răului, ce va să vină şi să se înalţe pe sine: Fost-a cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis: Fiul omului, spune celui ce domneşte în Tir: Aşa zice Domnul Dumnezeu: Inima ta s-a înălţat şi a zis: Sunt un dumnezeu şi stau pe scaunul lui Dumnezeu în inima mărilor, dar tu, deşi nu eşti Dumnezeu, ci om, îţi închipui în inima ta că eşti la fel cu Dumnezeu [Iezechiel 28:1-2]. În tratatul mai sus menţionat, Sfântul Hipolit scrie: „în vremurile acelea, el se va ridica împotriva lor. Iar când va fi luat stăpânire şi se va împodobi cu trei coarne, dintre cele zece(vezi Daniel,fiara a patra cu cele zece coarne), şi le va fi nimicit pe acestea  şi le va fi jefuit bogăţiile şi le va fi risipit toată agoniseala, şi după ce le va supune şi pe celelalte sub stăpânirea sa, va începe să se mândrească şi, plin de trufie, se va semeţi înaintea lui Dumnezeu, numindu-se pe sine stăpân al întregii lumi. Atunci va porni mai întâi asupra Tirului şi a Sidonului şi asupra ţinutului din împrejurimi. Căci distrugând cetăţile acestea, va împrăştia spaima şi groaza în celelalte, după cum ne arată şi Prorocul Isaia: Ruşinează-te, Sidonule [...]. Când Egiptul va prinde de veste, va tremura la auzul nenorocirilor Tirului [Isaia 23:4-5]. Toate acestea – continuă Sfântul Hipolit – se vor petrece în viitor, iubiţilor; şi de îndată ce vor fi retezate cele trei coarne, el deja va începe a se arăta pe sine asemenea cu Dumnezeu, după cuvântul Prorocului Iezechiel, care zice: Inima ta s-a înălţat şi a zis: Sunt un dumnezeu şi stau pe scaunul lui Dumnezeu [Iezechiel 28:2].”

Timpul care îl are la dispoziție antihristul îl arată Isaia 23,15-17 :


15.          Şi va fi în ziua aceea că Tirul va fi uitat şaptezeci de ani, ca în zilele unui singur rege, şi la sfârşitul celor şaptezeci de ani Tirul va fi aşa cum se află în cântecul desfrânatei:
16.       Ia chitara, dă ocol cetăţii, tu, desfrânată! Cântă cât mai bine, reia cântările ca lumea să-şi aducă aminte de tine!
17.       Şi după cei şaptezeci de ani, Domnul va cerceta iarăşi cetatea Tirului şi ea va reîncepe să primească preţul desfrâului ei. Ea se va desfrâna pentru toate regatele lumii de pe faţa pământului.
  
Ar mai fi și faptul de a ști exact când au căzut cele trei coarne de la Daniel și când a început timpul specificat de Isaia,dar pesemne că mulți l-au înțeles așa că lăsăm pe altădată cele referitoare la ele.